Obchodné podmienky - PKR SLOVAKIA a. s.

Chránime to najcennejšie
Prejsť na obsah

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Základné ustanovenia:

1.
Prevádzkovateľom internetového obchodu na webových stránkach www.pkr.sk, www.jodis.sk, www.duozon.sk, je spoločnosť:
PKR SLOVAKIA a. s. 974 09 Banská Bystrica, Pod Stráňou 41
IČO: 36 624 349, DIČ: 2021790507, IČ DPH: SK2021790507
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2625782961/1100
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2578 2961, SWIFT KÓD: TATR SK BX
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 764/S
Telefón, fax: 00421 (0) 48 4162690, mobil: 00421 (0) 905 480987
e-mail: pkr@pkr.sk, pkr.slovakia@gmail.com
ďalej ako predávajúci

2.
Orgánmi dozoru sú:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica
Telefón: 048 412 46 93

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica
Skuteckého 19
975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048 412 56 02

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
Telefón: 048 436 77 85

3.
Kupujúci - spotrebiteľ uskutočnením objednávky v zmysle týchto obchodných podmienok potvrdzuje, že sa s nimi riadne oboznámil a že ich akceptuje. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim a sú záväzné pre obe zmluvné strany. Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia inými príslušnými a všeobecne záväznými a platnými právnymi normami slovenského práva, najmä však zákonom číslo 40/1964 Zb. - občiansky zákonník, 513/1991 Zb. - obchodný zákonník a 102/2014 Z. z. - zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Objednávka tovaru, predmet objednávky, uzatvorenie zmluvy:

1.
Predávajúci, spoločnosť PKR SLOVAKIA a.s., dodá kupujúcemu tovar na základe elektronickej objednávky zaslanej kupujúcim formou e-mailu, a na základe spätného potvrdenia objednávky predávajúcim, taktiež formou e-mailu. Týmito úkonmi dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi zmluvnými stranami a objednávka sa stáva pre obe zmluvné strany záväznou.

2.
Predmetom objednávky - zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v objednávke ( ďalej len tovar ). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať tovar:
 • bezchybný, v súlade so špecifikáciou, alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,
 • vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
 • vybavené informáciami v slovenskom jazyku.

III. Cena, spôsob platby, fakturácie, dodania a prevzatia tovaru:

Ceny uvedené na webovej stránke predávajúceho sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Tovar je dodávaný formou dobierky a kuriérom, čiže úhrada faktúry sa vykoná v hotovosti do rúk kuriéra. Týmto úkonom sa kúpna cena považuje za zaplatenú. Faktúra vystavená predávajúcim na základe objednávky - zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, je súčasne daňovým dokladom. Faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list, je priložená v balení výrobku. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho zaplatení.

IV. Dodacia lehota a podmienky dodania:

V prípade, že je tovar na sklade, je dodacia lehota maximálne 2 - 7 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, je maximálna dodacia lehota 30 dní. Tovar je doručovaný zásadne kuriérom prostredníctvom zmluvne dohodnutého prepravcu - spoločnosť DPD. V prípade výnimočnej požiadavky zo strany kupujúceho na zaslanie tovaru poštou, je kupujúci povinný toto uviesť v objednávke, v poslednom riadku - Poznámka.

V. Ostatné podmienky:

Kupujúci je povinný uviesť v objednávke všetky povinné údaje. Objednávka, ktorá neobsahuje všetky údaje, ako sú uvedené na webovej stránke predávajúceho, časť e-shop, ako údaje povinné, alebo obsahuje údaje nepravdivé, je neplatná. Okrem iných údajov ide najmä o:
 • platné mobilné telefónne číslo, a to z dôvodu:
 • prípadnej nutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami a vzájomnej informovanosti sa o stave zákazky,
 • možnosti zaslania SMS správy zo strany prepravcu o dodávke tovaru,
 • možnej, či nutnej komunikácie kuriéra s kupujúcim pre zabezpečenie bezproblémového dodania tovaru kupujúcemu,
 • platnú emailovú adresu, bez ktorej nie je možné spätné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.

VI. Storno objednávky:

1.
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 4 hodín od uskutočnenia objednávky, a to zaslaním e - mailu na adresu pkr@pkr.sk. V predmete e - mailu musí uviesť slovo STORNO a číslo objednávky.

2.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že by takáto situácia nastala, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

VII. Podmienky doručenia a prevzatia tovaru:

1.
Predávajúci tovar doručuje zákazníkom zásadne kuriérom prostredníctvom zmluvného prepravcu, ktorým je kuriérska - prepravná spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o ( DPD ) a výnimočne poštovou službou, prostredníctvom spoločnosti - Slovenská pošta, a.s. K tomu viď ustanovenie článku IV. Dodacia lehota a podmienky dodania.

2.
Kupujúci je povinný zásielku skontrolovať a prevziať. Pokiaľ však zásielka - obal vykazuje známky fyzického poškodenia, a to takého rozsahu, ktorý by mohol brániť riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo prevzatie zásielky odmietnuť. V takom prípade je kupujúci povinný ihneď u kuriéra uplatniť reklamáciu doručenia tovaru a trvať na vyplnení a podpísaní príslušného formulára, v zmysle príslušných interných predpisov a podmienok prepravcu, t. j. spoločnosti DPD, ktorá za kvalitu doručenia zásielky zodpovedá. V takom prípade je kupujúci tiež povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho formou e-mailu. V predmete e-mailu musí uviesť slovo REKLAMÁCIA DODÁVKY, číslo objednávky a stručný popis poškodenia obalu - tovaru. V takýchto prípadoch sa zmluvné strany na ďalšom postupe dohodnú spoločne.

3.
V prípade, že kupujúci bezdôvodne zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpnopredajného zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim. Ak kupujúci odmieta komunikáciu s predávajúcim, nejaví o tovar záujem, nejaví snahu sa dohodnúť na riešení veci, predávajúci môže vyčísliť všetky náklady spojené s vybavením objednávky a žiadať ich náhradu, a to formou úhrady faktúry vystavenej predávajúcim k tomu účelu. Ak kupujúci odmietne faktúru uhradiť, predávajúci má právo domáhať sa plnenia právnou cestou.

4.
Ak kupujúci neprevzal tovar z objektívnych dôvodov, a má o tovar naďalej záujem, je možné opätovné zaslanie tovaru, avšak s podmienkou, že kupujúci uhradí náklady balného a náklady doručenia aj za predošlú vrátenú zásielku. Predávajúci môže od tejto podmienky v rámci dobrých obchodných a medziľudských vzťahov ustúpiť.

VIII. Ceny:

Ceny uvedené na internetovom obchode sú konečné, uvedené v EURÁCH vrátane 20% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty) a platné sú v čase objednania tovaru.

IX. Záručné lehoty, uplatnenie reklamácie na kvalitu a množstvo tovaru:

1.
Na tovary poskytuje predávajúci záručné lehoty podľa lehôt stanovených ich výrobcom.

2.
Reklamáciu na kvalitu a množstvo dodaného tovaru je kupujúci povinný uplatniť do 3 dní od prevzatia tovaru formou e-mailu. V predmete e-mailu musí kupujúci uviesť slovo REKLAMÁCIA, číslo objednávky a stručný popis vád.

3.
Predávajúci je povinný objektívne posúdiť opodstatnenosť reklamácie a s kupujúcim dohodnúť podmienky jej vybavenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená, sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar nový a bez účtovania nákladov balného prepravného, čiže na vlastné náklady.

4.
Základnými princípmi predávajúceho pri vybavovaní reklamácií sú obchodná etika, morálka a princíp zachovania dobrých medziľudských vzťahov. Snahou predávajúceho bude preto prípadné reklamácie riešiť primárne vzájomnou dohodou.

X. Ostatné podmienky:

1.
Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať správny druh, množstvo tovaru a v cene tak, ako je uvedené v objednávke v čase jej podania,
 • adekvátne zabaliť a odoslať tovar v dohodnutej lehote,
 • vystaviť a priložiť k zásielke faktúru - daňový doklad.

2.
Kupujúci sa zaväzuje:
 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

3.
Predávajúci nenesie zodpovednosť:
 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou - DPD,
 • za oneskorené dodanie, resp. nedodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúcim, resp. neprevzatím zásielky kupujúcim,
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

XI. Ochrana osobných údajov kupujúceho:

1.
Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOÚ"), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

2.
Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, za účelom evidencie faktúr a iných súvisiacich dokumentov, a za účelom zabezpečenia prepravných a doručovacích služieb kúpeného tovaru. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.

3.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ustanovenia § 17 ods. 1 ZOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

4.
Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

XII. Odstúpenie od zmluvy:

1.
Kupujúci má, podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z., právo od zmluvy, uzavretej v zmysle týchto podmienok, odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a požiadať o vrátenie peňazí.

2.
Odstúpenie od zmluvy vykoná kupujúci tak, že predávajúcemu formou e-mailu zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy, a to na mailovú adresu predávajúceho, t. j. pkr@pkr.sk, prípadne listom na adresu predávajúceho - PKR SLOVAKIA a. s., Pod Stráňou 41, 974 09 Banská Bystrica, formou doporučenej listovej zásielky. Spotrebiteľ - kupujúci môže k tomu použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok - viď príloha, resp. použiť predmetný Formulár ako vzor. Oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslané e-mailom nevyžaduje podpis kupujúceho - spotrebiteľa.

3.
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1. a 2. tohto článku, je kupujúci povinný vrátiť tovar nepoužitý, v bezvadnom stave a kvalite, v neporušenom a pôvodnom balení, jeho zaslaním Slovenskou poštou a. s. na adresu predávajúceho - PKR SLOVAKIA a. s., Pod Stráňou 41, 974 09 Banská Bystrica. Tovar musí byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, a to formou balíka, alebo doporučene ako list, nie však na dobierku, alebo osobne. Kupujúci je súčasne s vrátením tovaru predávajúcemu povinný doložiť k zásielke doklad o kúpe tovaru - faktúru, doklad o zaplatení a prevzatí tovaru a riadne vyplnený a vlastnoručne podpísaný formulár o odstúpení od zmluvy - viď príloha, (pokiaľ ho kupujúci neposlal poštou podľa bodu 2. tohto článku,) s uvedením čísla účtu a bankového spojenia kupujúceho. Nesplnením uvedených, resp. ktorejkoľvek jednej z uvedených podmienok stráca kupujúci nárok na vrátenie peňazí.

4.
V prípade splnenia podmienok v zmysle bodu 1. - 3. tohto článku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu finančné prostriedky ich prevodom na bankový účet kupujúceho, a to vo výške fakturovanej sumy a v lehote do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru podľa bodu 3. tohto článku. Výnimku tvoria prípadné náklady nad rámec bežných najlacnejších možných nákladov doručenia tovaru, realizovaných na základe požiadavky kupujúceho.

Návrat na obsah